KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

ÇALIŞAN ADAYI İŞ BAŞVURU SÜREÇLERİ AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

“Şerifali Mahallesi, Mevdudi Sokak, No:16 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde mukim RÖLE TEKNİK ELEKTRİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 7352037219) (“Röle Teknik” ya da “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Röle Teknik bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’na, bağlı yürürlüğe koyulan ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri temin ederek işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; Röle Teknik İnsan Kaynakları çalışanları tarafından, telefona, e-posta adresine ve internet sitesine iletilen bilgiler, iş başvuru platformları aracılığıyla iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgiler vasıtasıyla elde edilmekte, otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda aşağıda yazılı kişisel verileriniz; izleyen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK m.4’yer yer alan genel temel ilkelere uygun şekilde ve hukuki sebep eşleştirmesi dâhilinde işlenmektedir:

  • Kimlik

Ayrıca Röle Teknik ile paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tamamen çalışan adayına aittir. Röle Teknik tarafından işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler ve pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi tarafınızdan açık rıza temin edilen istisna halleri saklı kalmak kaydıyla (sağlık bilgileri, üye olunan dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı öneriyoruz.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan şartlara uygun olarak bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayanılarak Röle Teknik iştirakleri ve/veya ortaklarına, gerektiği takdirde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta ve bundan başka sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları  çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenmektedir. İlgili kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  1. İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman Röle Teknik’e başvurarak KVKK m. 11’den doğan haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya www.roleteknik.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Şerifali Mah. Mevdudi Sok. No: 16 Ümraniye/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@roleteknik.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Röle Teknik tarafından reddedilecek veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

Röle Teknik’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.