GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım talepleri veri sorumlularına yöneltme hakkı tanınmıştır. Kanun’un 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan RÖLE TEKNİK ELEKTRİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne (Röle Teknik” veya “Şirket) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

  1. “Yazılı” olarak Şirket’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Şerifali Mah. Mevdudi Sok. No.16 Ümraniye/İstanbul” adresine postalayarak,
  2. “Elektronik” ortamda yapılacak başvurular ise başvuru sahibine ait güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanarak veya sistemimizde daha önceden kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi içerecek şekilde kvkk@roleteknik.com.tr adresine gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.

Bu formun çıktısı olmadan ileteceğiniz başvurularınızda, ad-soyad, imza (yazılı başvurularda), T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

Şirket’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde” yanıtlanacaktır. Şirket’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. Maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Şirket’in Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kurumu tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular Şirket’e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

İşbu form, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirke tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

1İletişim Bilgileri
2B. Başvuru Sahibinin Şirket ile Olan İlişkisi
3Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar
4Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem