İLETİŞİM & BİLGİ TALEP FORMU KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 Sayın İlgili, RÖLE TEKNİK ELEKTRİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Röle Teknik” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla web sitemizden doldurduğunuz İletişim Formu aracılığıyla işlenen ad, soy ad, e-posta adresi ve telefon numarası tipindeki kimlik ve iletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz;

  • Şikâyet, öneri veya her türlü taleplerinizin karşılanması,
  • Tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
  • Potansiyel müşteri ve müşteri bilgi taleplerinin karşılanması,
  • Şirket ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verilebilmesi,
  • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanunun 5/2/c-f bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak web sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla yarı otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan şartlara uygun olarak başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarımının zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; veri işleyen sıfatıyla tarafımızdan yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları ile tedarikçilere ve gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yeterli ve gerekli veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilecek, bundan başka üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan Şirket tarafından işlenecektir.

Dilediğiniz zaman Röle Teknik’e başvurarak KVKK m. 11’den doğan haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya www.roleteknik.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Şerifali Mah. Mevdudi Sok. No: 16 Ümraniye/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@roleteknik.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Röle Teknik tarafından reddedilecek veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

Röle Teknik’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.